>

znamangielski.com

Szukaj

Idź do treści

Menu główne:


Ing or To? (forma czasownika)

Forma czasownika (-ing or to)Jeżeli dwa lub nawet trzy czasowniki angielskie występują bezpośrednio jeden po drugim, ich forma jest wyznaczana przez czasownik poprzedni. Przykład:
I want to avoid answering difficult questions. Pierwszy czasownik "want" normalnie odmienia się przez czasy i osoby. Forma drugiego czasownika "avoid" zależy od czasownika poprzedniego czyli "want". Ponieważ po want stosujemy to+pierwszą formę, otrzymujemy "want to avoid". Po czasowniku "avoid" kolejny czasownik ma zawsze formę z końcówką -ing, więc mamy "avoid answering". Razem otrzymujemy "want to avoid answering".

Żeby nie popełnić błędu musimy jednak wiedzieć do jakiej grupy należy dany czasownik. Zasadniczo mamy do wyboru trzy możliwośći: to + bezokolicznik (to do, to go, to take), gerund czyli czasownik z końcówką -ing (doing, going , taking) lub sam bezokolicznik bez "to" (do, go, take).


Czasowniki, po których występuje bezokolicznik z "to":

afford, agree, aim, appear, arrange, ask, attempt, beg, campaign, care, choose, claim, consent, dare, decide, demand, deserve, desire, expect, fail, fear, fight, forget, quarantee, happen, help, hesitate, hope, intend, long, manage, need, neglect, offer, pause, plan, prepare, pretend, promise, propose, prove, refuse, seem, swear, tend, threaten, trouble, try, turn out, undertake, vow, wait, want, wish, yearn


Czasowniki, po których występuje czasownik z końcówką -ing:

admit, anticipate, appreciate, avoid, burst out, can't help, carry on, consider,contemplate, continue, defer, delay, deny, detest, discuss, dislike, endure, enjoy, escape, excuse, face, fancy, feel like, finish, forgive, give up, , imagine, involve, justify, keep, leave off, mention, mind, miss, postpone, practise, prevent, put off, quit, recall, recollect, recommend, report, resent, resist, risk, save, stand, suggest, tolerate, understand


Czasowniki, po których występuje bezokolicznik bez "to":

can, could, may, might, must, shall, should, will, would, had better, would rather, make*, let

Czasownik "make" używany jest bez "to" tylko w stronie czynnej,
np. They
made me wear a uniform. W stronie biernej po "make" używamy bezokolicznika z "to", np. I was made to wear a uniform.

Istnieją także czasowniki, po których można używać albo bezokolicznika z "to", albo formy zakończonej na -ing. Dzielą się one na dwie grupy:

Czasowniki, po których mogą występować obydwie formy bez zmiany znaczenia:

begin, bother, can't bear, cease, continue, start

Czasowniki, po których mogą występować obydwie formy o różnym znaczeniu:
forget, go on, mean, need, regret, stop, remember, try

forget to do something
I forgot to switch off the lights.
Zapomniałem wyłączyć świateł. (Nie wyłączyłem ich bo najpierw o tym zapomniałem)

forget doing something
I forgot switching off the lights.
Zapomniałem, że wyłączyłem światła. (Wyłączyłem światła, ale później o tym zapomniałem, np. wróciłem się, żeby sprawdzić.)

go on to do something
I introduced myself and then I went on to explain the rules of the game.
Przedstawiłem się a następnie przeszedłem do wyjaśniania reguł gry.

go on doing something
I sneezed and then I went on explaining the rules of the game.
Kichnąłem, a następnie kontynułowałem wyjaśnianie reguł gry.

mean to do something
I don't think Paul meant to offend you.
Nie uważam, że Paul zamierzał (chciał, miał na myśli) cię obrazić.

mean doing something
Saying this means offending the authorities.
Stwierdzenie tego oznacza obrażenie władz.
(jest równoznaczne z obrażeniem władz)

need to do something
I need to cut this grass.
Potrzebuję ściąć tę trawę.
(użycie czynne, wykonawca czynności jest podany)

need doing something
This grass needs cutting.
Ta trawa potrzebuje (wymaga) skoszenia.
(znaczenie bierne, coś wymaga czegoś, czyli ktoś musi to zrobić)

regret to do something
I regret to tell you but you will not be promoted.
Żałujęm, że ci to powiem, ale nie dostaniesz awansu. (Z przykrością ci to mówię...)
Tutaj najpierw wyrażam żal a potem coś robię.

regret doing something
I regret telling John about it. He shouldn't have known that.
Żałuję, że powiedziałem o tym Johnowi. On nie powinien był tego wiedzieć.
Tutaj najpierw coś robię, a po jakimś czasie tego żałuję.

stop to do something
Mark stopped to talk to us.
Mark zatrzymał się, żeby z nami porozmawiać.

stop doing something
Mark stopped talking to us.
Mark przestał z nami rozmawiać.

remember to do something
Please, remember to pay the gas bill.
Pamiętaj żeby zapłacić rachunek za gaz.
Tutaj najpierw pamiętamy, żeby później coś zrobić.

remember doing something
I clearly remeber paying the gas bill.
Dokładnie pamiętam, że zapłaciłem rachunek za gaz.
Tutaj najpierw coś robimy, a potem o tym pamiętamy.

try to do something
We tried to move the chest but it was to heavy.
Próbowaliśmy przesunąć tę skrzynię, ale była za ciężka.
Tutaj przesunięcie skrzyni jest celem głównym.
Żaden inny cel nadrzędny nie jest podany.

try doing something
Try using a knife to open the tin.
Spróbuj użyć noża, żeby otworzyć tę puszkę.
Tutaj użycie noża nie jest celem głównym tylko sposobem na osiągnięcie innego celu. Nie chodzi o to, żeby udało się użyć noża tylko o to, żeby udało się otworzyć puszkę.

Istnieją także wyrażenia, w których po "to" występuje forma gerund (-ing). Jest to możliwe wtedy gdy słowo "to" jest przyimkiem, a nie częścią bezokolicznika. Przykłady:
in addition to doing something - w dodatku do robienia czegoś
look forward to doing something - oczekiwać czegoś, niemóc się doczekać
object to doing something - sprzeciwiać się robieniu czegoś
be used to doing something - być przyzwyczajonym do robienia czegoś
get round to doing something - zabierać się do robienia czegoś
prefer doing something to doing something else - woleć robienie czegoś od robienia czegoś innego, np. I prefer swimming to playing tennis.

Kolejnym przypadkiem są czasowniki po których występuje albo forma gerund (-ing), albo bezokolicznik z "to", w zależności od tego czy podajemy w zdaniu dopełnienie:

advise, allow, encourage, forbid, permit, recommend

I advise going to a doctor. (Radzę iść do lekarza.) - brak bezpośredniego wskazania osoby, która ma do tego lekarza iść. Po czasowniku "advise" od razu używamy "going".
I advise you to go to a doctor. (Radzę tobie, żebyś poszedł do lekarza.) - po czasowniku "advise" wskazujemy osobę, która ma iść do lekarza a potem stosujemy "to go".
W zdaniu w stronie biernej wskazywana osoba jest zwykle na początku zdania:
He was advised to go to a doctor. (Radzono mu, żeby poszedł do lekarza.)

They don't
allow parking here. They don't allow us to park here. (strona czynna)
You aren't
allowed to park here. Parking is not allowed here. (strona bierna)

I
encourage visiting the National Gallery.
I
encourage you to visit the National Gallery. (strona czynna)
I was
encouraged to visit the National Gallery. (strona bierna)

They
forbid dropping litter here. They forbid us to drop litter here. (strona czynna)
We are
forbidden to drop litter here. (strona bierna)

They
permit driving in the area. They permit us to drive in the area. (strona czynna)
We are
permitted to drive in the area. (strona bierna)

I
recommend seeing that film. I recommend you to see that film. (strona czynna)
You are
recommended to see that film. (strona bierna)

Absolutnym wyjątkiem jest czasownik "suggest", po którym bez dopełnienia występuje gerund, natomiast z dopełnieniem używany jest bezokolicznik bez "to":

I
suggest waiting here. (Proponuję zaczekać tutaj)
I
suggest you wait here. (Proponuję, żebyś ty zaczekał tutaj.) To zdanie ma też następujące warianty (znaczenie pozostaje bez zmian):
I suggest that you wait here.
I suggest you should wait here.
I suggest that you should wait here.

Ćwiczenia utrwalające właściwą formę czasownika znajdziesz tutaj.

Strona główna | Nauka słownictwa - program | Nauka słownictwa na obrazkach | PNJA Gramatyka Praktyczna | Egzamin PNJA porady i testy | Angielski dla początkujących | Present Simple - ćwiczenia | Present Continuous - ćwiczenia | Past Simple - ćwiczenia | Angielski - wymowa | Słownik tematyczny | Słowniki online | Matura rozszerzona angielski | Egzamin gimnazjalny angielski | FCE słownictwo | Phrasal verbs exercises | Phrasal verbs - test | Adjectives and adverbs - ćwiczenia | Causative have - ćwiczenia | Conditionals - ćwiczenia | Rzeczowniki niepoliczalne | Rzeczowniki nieregularne - lista | Irregular plural nouns - ćwiczenia | Czasowniki nieregularne - lista | Irregular verbs - ćwiczenia | Czasowniki często mylone | Modal verbs - ćwiczenia | Articles a,an,the - zasady użycia | Articles - ćwiczenia | Passive Voice - ćwiczenia | Reported speech - ćwiczenia | Tenses - ćwiczenia | Make or Do? (wybór czasownika) | Make or Do? - ćwiczenia | Ing or To? (forma czasownika) | Ing or To - ćwiczenia | Zabawne tłumaczenia na angielski | Mini gry - Word Games | Must or have to? | Can or be able to? | Typowe błędy (mowa i pismo) | Lie or Lay? (word choice) | Rise or Raise? (word choice) | Beside or Besides? (word choice) | Fruit or Fruits? (word choice) | Work or Job? (word choice) | on the picture or in the picture | on the internet or in the internet | on the list or in the list | on time or in time | on the street or in the street | on the corner or in the corner | on my mind or in my mind | in the beginning or at the beginning | in the end or at the end | shadow or shade | do damage or make damage | do research or make research | Lekcje wideo z YouTube | Śmieszne filmiki po angielsku | Jak się uczyć angielskiego? | Angielski dla murarzy | Angielski dla tenisistów | Kontakt z redakcją | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego